Zmień dane »     Analizuj dane »
F O R M Y    P R E Z E N T A C J I

100. KARTODIAGRAM
110. Kartodiagramy sumaryczne
111. Kartodiagram punktowy i powierzchniowy
112. Kartodiagram segmentowy
113. Kartodiagram liniowy
120. Kartodiagramy strukturalne
121. Kartodiagram strukturalny
122. Kartodiagram sumaryczno-strukturalny
130. Kartodiagramy porównawcze
131. Kartodiagram porównawczy sumaryczny
132. Kartodiagram dynamiczny
133. Kartodiagram prostokątny
140. Wykresy na mapach
141. Wykresy prostokątne
142. Wykresy biegunowe
143. Kartotypogram
150. Kartodiagramy anamorficzne
200. KARTOGRAM
210. Kartogramy proste
211. Kartogram skokowy
212. Kartogram ciągły
220. Inne rodzaje kartogramów
221. Kartogram bryłowy
222. Kartogram dazymetryczny
223. Kartogram diagramiczny
224. Kartogram złożony (krzyżowy)
225. Koncentracja wg F. Uhorczaka
300. IZOLINIE
310. Izarytmy rzeczywiste
320. Izarytmy teoretyczne (izoplety)
330. Izarytmy odległości i ruchu
331. Ekwidystanty
332. Izochrony
400. KROPKI
410. Kropki klasyczne
420. Kropki wielowagowe
500. SYGNATURY ILOŚCIOWE
510. Sygnatury ilościowe
511. Sygnatury punktowe
512. Sygnatury powierzchniowe

Na powyższej liście pokazano 27 form prezentacji na zielono oznaczono te, którymi można pokazać wybrane dane.PLANSZA 401.1


  Waga kropki , wielkosc kropki

K O M E N T A R Z (autor: Redakcja Atlasu, kod planszy: p401p1x10000x2xxx)
Edycja komentarza <b>tekst</b> - tekst pogrubiony, <br> - nowy wiersz

Autor: Hasło:

brak komentarza