O Atlasie
• Project description in English
• Założenia i cel
• Autorzy
 
I. Z historii form i metod prezentacji
• Wprowadzenie
• Izolinie
• Kartogram
• Metoda kropkowa
• Grafika statystyczna
• Współczesność
• Literatura
 
II. Od danych do mapy
• Cel mapy i dane
• Sposób odniesienia danych
• Charakter danych
• Sposób ujęcia danych
• Literatura
 
III. Metody krok po kroku
• Metoda kartodiagramu + · Założenia ogólne
· Kształt diagramów a rozpiętość zbioru danych
· Kartodiagram sumaryczny strukturalny
· Inne kartodiagramy
· Kartodiagram liniowy
· Kartodiagram porządkowy
· Literatura

• Metoda kartogramu + · Założenia ogólne
· Kartogram prosty
· Kartogram ciągły
· Kartogram diagramiczny
· Kartogram złożony (krzyżowy)
· Literatura

• Metoda izolinii + · Założenia ogólne
· Izarytmy rzeczywiste
· Izarytmy teoretyczne (izoplety)
· Izolinie ruchu i odległości
· Literatura

• Metoda kropkowa + · Założenia ogólne
· Dobór danych, waga kropki
· Literatura

• Metoda sygnatur ilościowych + · Założenia ogólne
· Literatura
II. Od danych do mapy   |  Jolanta Korycka-Skorupa

Cel mapy i dane

Przejście od danych do mapy (ryc. 2.1) rozpoczyna się od sprecyzowania „pomysłu na mapę”. Autor powinien mieć jasno określony cel opracowywanej mapy.
Stosownie do celu dobiera się DANE, PODKŁAD i skalę mapy. Podkład może zawierać elementy mapy użyteczne w trakcie jej opracowania i użytkowania.
 

Schemat metody
Ryc. 2.1 | Schemat od danych do mapy
 

Stosownie do określonego celu mapy autor dobiera dane. W Atlasie omówiono możliwości kartograficznej prezentacji danych nazwanych „ilościowymi”, a więc danych na poziomie interwałowym i ilorazowym oraz danych na poziomie porządkowym (por. opracowania J. Koryckiej-Skorupy 2002, i J. Pasławskiego 2005) (ryc. 2.2). Możliwe jest przetwarzanie danych stosownie do potrzeb, np. obliczenie stosownych wskaźników natężenia, gęstości zjawiska, itd.

W Atlasie nie zajmujemy się możliwościami pozyskiwania danych ani ich przetwarzaniem. Zwracamy jedynie uwagę na możliwość redukcji poziomu pomiarowego, np. zastąpienie danych na poziomie interwałowym określeniami porządkowymi: mało, średnio, dużo.
 


 
Ryc. 2.2 | Zwykle wyróżnia się sześć poziomów pomiarowych, jednak na potrzeby prezentacji kartograficznej wystarczy uogólniony podział na trzy poziomy pomiarowe: jakościowy, porządkowy oraz ilościowy (J. Pasławski, red., 2010, s. 169-171)

Idź do następnej strony »

 

 


idź do początku strony »
 
  © Katedra Kartografii · Wydział Geografii i Studiów Regionalnych · Uniwersytet Warszawski · 2010-2012