O Atlasie
• Project description in English
• Założenia i cel
• Autorzy
 
I. Z historii form i metod prezentacji
• Wprowadzenie
• Izolinie
• Kartogram
• Metoda kropkowa
• Grafika statystyczna
• Współczesność
• Literatura
 
II. Od danych do mapy
• Cel mapy i dane
• Sposób odniesienia danych
• Charakter danych
• Sposób ujęcia danych
• Literatura
 
III. Metody krok po kroku
• Metoda kartodiagramu + · Założenia ogólne
· Kształt diagramów a rozpiętość zbioru danych
· Kartodiagram sumaryczny strukturalny
· Inne kartodiagramy
· Kartodiagram liniowy
· Kartodiagram porządkowy
· Literatura

• Metoda kartogramu + · Założenia ogólne
· Kartogram prosty
· Kartogram ciągły
· Kartogram diagramiczny
· Kartogram złożony (krzyżowy)
· Literatura

• Metoda izolinii + · Założenia ogólne
· Izarytmy rzeczywiste
· Izarytmy teoretyczne (izoplety)
· Izolinie ruchu i odległości
· Literatura

• Metoda kropkowa + · Założenia ogólne
· Dobór danych, waga kropki
· Literatura

• Metoda sygnatur ilościowych + · Założenia ogólne
· Literatura
I. Z historii kartograficznych form i metod prezentacji   |  Jacek Pasławski

Literatura

Poniższa literatura zawiera w zasadzie pozycje polskie oraz podstawowe opracowania obcojęzyczne: H. G. Funkhousera (1938), I. Kretschmer (1989) oraz A. H. Robinsona (1982). Szczególnie polecam tę ostatnią książkę, m.in. ze względu na ponad 100 reprodukcji dawnych map tematycznych.

Bayer A., Korycka-Skorupa J., 2008, Kartogram w wybranych programach komputerowych. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 40, nr 3, s. 247–266.
Bertin J., 1967, Semiologie graphique: Les diagrammes, les résaux, les cartes. Paris: Gauthier-Villars.
Brzeski T., 1917, Zagadnienia geograficzne Polski. Z powodu „Atlasu Polski” prof. Romera. „Kwartalnik Historyczny”, s. 426–484.
Czekalski J., 1933, Mapa izarytmiczna a obraz rzeczywisty (próba analizy metody). „Wiadomości Służby Geograficznej”, T. 7, s. 202–234.
Dmochowski M., Pasławski J., 2000, Kartogram w wybranych programach komputerowych. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 32, nr 4, s. 288–301.
Funkhouser H. G., 1938, Historical development of the graphical presentation of statistical data. „Osiris”, Vol. 3, s. 269–404.
Goleń J., Ostrowski W., 1994, Metoda dazymetryczna – rys historyczny. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 26, nr 1, s. 3–16.
Gurba S., Mościbroda J., 1982, Geograficzno-statystyczny atlas Polski Eugeniusza Romera – pomnikowe dzieło kartografii polskiej. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 14, nr 2, s. 78–86.
Korycka–Skorupa J., 2002, Od danych do mapy. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 34, nr 2, s. 91–102.
Korycka-Skorupa J., 2007, Trójkąt Osanna jako forma prezentacji danych statystycznych i legenda map tematycznych. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 39, nr 4, s. 340–353.
Kretschmer I., 1989, Die Entwicklung der Methodenlehre der tematischen Kartographie bis in die 1960-er Jahre. „Berichte und Informationen”, nr 12, Österreichische Akademie der Wissen-schaften, Institut für Kartographie.
Mościbroda J., 1975, Rozwój poglądów na metodę izarytmiczną oraz jej zastosowanie w kartografii ludnościowej i gospodarczej. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 7, nr 2, s. 55–65.
Mościbroda J., 1999, Mapy statystyczne jako nośnik informacji ilościowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Nerlo W., Pasławski J., 1984, O kartogramie Bertina i jego pewnej modyfikacji. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 16, nr 3, s. 112–122.
Ostrowski J., 1969: Mapy hipsometryczne Polski. Przegląd historyczno-bibliograficzny. „Dokumentacja Geograficzna”, z. 1.
Ostrowski J., Uhorczak F., 1972, Typogramy F. Uhorczaka jako środek graficznej prezentacji zjawisk wielocechowych. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 4, nr 4, s. 145–157.
Pasławski J., 1993, Z problematyki kartogramu jako metody prezentacji – szkic z historii polskiej kartografii tematycznej. „Z dziejów kartografii”, T. 6, Dorobek polskiej historii kartografii. Warszawa, s. 89–113.
Pasławski J., 1999, Mapy kropkowe w polskich publikacjach geograficznych (z wyłączeniem map ludnościowych). „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 31, nr 3, s. 177–184.
Pasławski J., 2004, Uwagi o klasyfikacji ilościowych form prezentacji kartograficznej. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 37, nr 2, s. 95–100.
Pasławski J., 2009: O klasyfikacji jakościowych form prezentacji kartograficznej. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 41, nr 3, s. 221–226.
Pietrusiewicz W., 1996, Problemy metodyczne opracowywania map dostępności czasowej. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 28, nr 2, s. 87–100.
Ratajski L., 1989, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. Warszawa: PPWK.
Robinson A.H., 1972, The genealogy of the isopleth. „Surveying nad Mapping”, Vol. 32, no. 3, s. 331–338.
Robinson A.H., 1982, Early thematic mapping in the history of cartography. Chicago – London: The University of Chicago Press.
Romer E., 1908, Geografia z Atlasem geograficznym. Nakładem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. Lwów. Reprint wykonało Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa – Wrocław, 2008.
Siwek J., 1976, Zastosowanie metody kropkowej do przedstawiania rozmieszczenia ludności na przykładzie Mapy Ludnościowej Świata 1:1 000 000. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 8, nr 4, s. 173–182.
Spallek W., 2011, Historia metod wizualizacji danych statystycznych. W: „Zastosowanie statystyki w GIS i kartografii”. Wrocław, s. 7–35.
Szeliga J., 1997, Mapy batymetryczne rejonu ujścia Wisły z końca XVII wieku. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 29, nr 3, s. 169–171.
Uhorczak F., 1930, Metoda izarytmiczna na mapach statystycznych. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 8, nr 29/30, s. 95–129.
Uhorczak F., 1971, Kartograficzna metoda prezentacji w strefach zwartych. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych”, Problemy kartografii tematycznej., T. 1, Lublin – Warszawa, s. 87–104.
Zdobnicka M., 1925, Metoda izarytmiczna w grafice statystycznej. „Pokłosie geograficzne”. Lwów – Warszawa, Książnica-Atlas, s. 254–271.
Zmudzka E., 1992, Z historii rozwoju map synoptycznych. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 24, nr 1–2, s. 45–50.

« Idź do poprzedniej strony

 

 


idź do początku strony »
 
  © Katedra Kartografii · Wydział Geografii i Studiów Regionalnych · Uniwersytet Warszawski · 2010-2012